انواع سنسور ها و چشم های دزدگیر

چشم الکترونیک و انواع سنسور های دزدگیر     چشم الکترونیک های الکترونیک حساس به حرکت motion detector به چند دسته اصلی تقسیم میشودند:   چشم الکترونیک ساده : این نوع چشم الکترونیک هر نوع حرکتی را شناسایی کرده و به دستگاه مرکزی اعلام کرده و سیستم حفاظتی را به کار میندازد. چشم های الکترونیک حساس[…]