اهمیت ندادن به حفاظت

یه داستان شخصی   عجیبه برام یه سری از افراد هیچ اقدام بازدارنده ای برای جلوگیری از سرقت محل کار و زندگیشون در نظر نمیگیرند.اهمیت ندادن به حفاظتی اماکان امری است بسیار شگفت انگیز البته به گمانم در جریان نبودن امنیت و سرقت های متعدد که هر روز رخ میده نیستند یا با تفکرات اشتباه[…]